مشتری سخت گیر

مشتری بدقلق و سخت گیر را با توجه و دقت اداره کنید .   مشتری سخت گیر مانند ابر سیاهی می ماند که نشانه امید است . او فرصتی طلایی برای شماست تا به عنوان یک فروشنده ، شایستگی خود را به اثبات برسانید . با موفقیت در برابر او شما از کارایی روش خود برای جلب رضایت مشتریان و به دست آوردن منفعت بیشتر ، اطمینان حاصل می کنید . مشتری سخت گیر را با تدبیر و حسن تفاهم ، اداره کنید . خود را جای او قرار دهید و ببینید مشکل کجاست و آن را درست کنید . ناراحتی ها را دور کنید تا او را خوشحال کنید . او را در حالی بب [...]

Read More